Algemene Voorwaarden 2017

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: De hardloopwedstrijd, de nevenactiviteiten zoals o.a. de warming up en de afterparty, en andere onderdelen welke deel uitmaken van het evenement Santa Run op 21 december 2017.
b. Organisatie: de maatschap Care Events waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
c. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor de Santa Run via de officiële kanalen.
d. Overeenkomst: wettelijke afspraak tussen de Deelnemer en de Organisatie met betrekking tot de deelname aan het evenement.
e. Sponsoren: bedrijven en/of instellingen welke door middel van financiële middelen, goederen of diensten het evenement ondersteunen en hier een tegenprestatie voor ontvangen.
f. Bezoekers: iedere natuurlijke persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit ter zake het bijwonen van het evenement.
g. Entreebewijs: het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde afgegeven toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot het evenement.
h. Terrein: de feitelijke plaats waar het evenement wordt gehouden alsmede alle aansluitende wegen van de route alsmede de daaraan grenzende openbare wegen waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties en/of overeenkomsten welke door de Organisatie gedaan of aangegaan zijn met een Deelnemer alsmede de uitvoering daarvan.
1.3 Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dient de bepaling naar alle redelijkheid en billijkheid geïnterpreteerd te worden.
De Nederlandse tekst is bepalend.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen vernietigbaar of nietig worden bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De overige bepalingen blijven rechtsgeldig. Zowel de Organisatie als de Deelnemer zijn verplicht om de bepalingen welke nietig/vernietigbaar bevonden zijn, te vervangen door geldige bepalingen welke zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 2: Deelname
2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. Deelnemer is een natuurlijk persoon;
b. Deelnemer heeft ten minste de door de Organisator voor de Santa Run de vastgestelde minimumleeftijd bereikt namelijk 16 jaar;
c. Deelnemer dient de wettelijke minimumleeftijd, 18 jaar, bereikt te hebben alvorens hij/zij alcoholische dranken nuttigt dan wel de afterparty betreedt;
d. Deelnemer heeft het inschrijfformulier volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aan de Organisatie geretourneerd;
e. Deelnemer heeft het inschrijfgeld tijdig en volledig voldaan;
f. Deelnemer is op de hoogte van de algemene voorwaarden en accepteert deze.
2.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier zoals bedoeld in artikel 2.1 sub d van de algemene voorwaarden gaat Deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
2.3 Deelname aan het evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
2.4 Wanneer de inschrijving en betaling zijn voldaan, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk evenals andere betalingen op grond van de overeenkomst, tenzij door de Organisatie vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.
2.5 De Organisatie behoudt het recht om de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele dan wel delen van het evenement af te lassen op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten(overmacht, art 6:75BW) waardoor het evenement redelijkerwijs niet kan doorgaan. Ook is de Organisatie bevoegd om beslissingen te nemen van het vroegtijdig eindigen van het evenement of delen daarvan op grond van uitzonderlijke omstandigheden waar de Organisatie geen invloed op heeft. Indien de Organisatie het besluit neemt het evenement of delen daarvan voortijdig te beëindigen/ af te lassen op basis van de hiervoor beschreven omstandigheden, zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
2.6 De Organisatie kan niet aansprakelijk worden bevonden voor de door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast dient te worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
2.7 De Organisatie bepaalt de hoogte van de te winnen prijzen en de categorieën waarin de prijzen vallen. De prijzen kunnen uitsluitend door de desbetreffende persoon in ontvangst worden genomen tijdens de prijsuitreiking. De prijsuitreiking vindt plaats in Heidi’s Skihut.
2.8 De uitslag en de daaraan verbonden prijzen worden beoordeeld door de Organisatie en zijn niet discutabel.
2.9 De uitslag en daaraan verbonden prijzen zijn gebaseerd op de bruto tijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.10 Op het finishpunt gelden limiettijden (nettotijden). Het vaststellen van de limiettijden is aan de Organisatie. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Organisatie.
2.11 Elke Deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden, dient te lopen met een door de Organisator aangeleverde tijdsregistratiechip. Deze dient volgens de bijgeleverde instructies bevestigd te worden en worden ingeleverd bij de finish van de wedstrijd.
2.12 Een Deelnemer, wie het tijdlimiet heeft overschreden en dit kenbaar is gemaakt, is gediskwalificeerd. De Deelnemer neemt niet langer aan het bewuste onderdeel van het Evenement deel en dient op eigen gelegenheid naar de finish terug te keren. De EHBO sluit als laatste aan bij de hardloopwedstrijd van het Evenement. Na de EHBO worden de verkeersmaatregelen (indien van toepassing ) opgeheven.
2.13 Indien de tijdregistratieschip, zoals bedoeld in artikel 2.11 van de algemene voorwaarden, niet ingeleverd wordt bij de finish, zullen kosten á €7,50 in rekening worden gebracht aan Deelnemer.
2.14 Het startnummer dient door de Deelnemer zichtbaar op de buik gedragen te worden.
2.15 Reclame op startnummers mag niet worden weggevouwen en moet goed zichtbaar zijn. Indien de Organisatie vaststelt dat een Deelnemer bewust de reclame wegvouwt dan wel anderszins minder zichtbaar maakt, kan de Organisatie de Deelnemer diskwalificeren en uit de uitslagen verwijderen.
2.16 Tijdens de Santa Run is het niet toegestaan om zich op een andere manier dan lopend/rennend voortbewegen. Begeleiding door een fietser of anderszins is alleen met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Organisatie toegestaan.
2.17 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Deelname aan het evenement geschiedt voor eigen rekening en risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gelede schade als gevolg van deelname aan een of meerdere onderdelen van het evenement, tenzij de schade het directe gevolg is van een aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2 Indien de Organisatie gedurende het evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de Deelnemer voor hem/haar bewaart of indien de Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisatie- zaken achterlaat, in een al dan niet door de Organisatie beheerde ruimte, is de Organisatie niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging.
3.3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer in rechte komt vast te staan, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.4 Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn letsel, ziekte of overlijden, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3.5 Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat de deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin is vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet. De Organisatie adviseert de Deelnemer met nadruk zich sportmedisch te laten keuren in verband met de deelname aan het evenement.
3.6 Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor schade die derden mochten lijden ten gevolgen van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het bovengenoemde risico van schade.

Artikel 4: Portretrecht
4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking voor promotionele doeleinden van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisatie tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Deelnemer kan ten alle tijden schriftelijk of via mail bezwaar maken tegen het verzenden van de informatie door de Organisatie of het vertrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken stop zal zetten.
Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Geschillenregeling
6.1 De overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisatie alsmede de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht, in eerste instantie het verbintenissenrecht.

Artikel 7: Diskwalificatie
7.1 Deelnemer kan worden gediskwalificeerd door de Organisatie en de medische staf. Diskwalificatie geschied bij het niet opvolgen van aanwijzingen of zichtbare medische aandoeningen waardoor het niet verantwoord is om verdere deelname te accepteren.

Artikel 8: Opvolgen instructies
8.1 Deelnemer dient ten alle tijden instructies, mondeling dan wel schriftelijk, gegeven door politie, hulpverleners en medewerkers van de Organisatie direct en stipt op te volgen. Ook dient men de aangegeven route te volgen, het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot diskwalificatie.